DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)

 

Sprawozdania za rok 2020 należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdań za 2020 rok do 15 marca 2021 roku.

Termin dokonania wpłat – kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

 

TORBY FOLIOWE NA ZAKUPY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

- lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
- bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;
- pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej

Oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego zalicza się do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego lub pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, zgodnie z kryteriami określonymi powyżej.


OBOWIĄZEK POBIERANIA OPŁATY RECYKLINGOWEJ

od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego ma przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.


ZWOLNIENIE Z OPŁATY RECYKLINGOWEJ

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (przez bardzo lekką torbę rozumiemy torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem).


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1114 ze zm.);
 •  
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
  ustaw ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz 1579);
 •  
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
 • (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.);
 •  
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa - dział III
 • (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.).


REJESTR I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO, w terminie do dnia 31 grudnia 2019r i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do Rejestru BDO wyłącznie w zakresie opłaty recyklingowej nie podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestrowej, a tym samym opłaty rocznej. Art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 797, ze zm.) reguluje wykaz przedsiębiorców podlegających opłacie rejestrowej i rocznej. Więcej informacji na temat wpisu do Rejestru BDO można uzyskać pod linkiem: Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami


Sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową składa za 2020 rok w terminie do 15 marca 2021 roku.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, oddzielnie dla każdej jednostki handlowej. Informacje zawarte w ewidencji powinny być przechowywane, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.;
 

Informacji w zakresie wpisu do Rejestru BDO oraz sprawozdawczości udzielają:
 
p. Michał Lotka – 42 663 35 52; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Paulina Paduch – 42 663 35 53; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Paulina Lendzion – 42 663 35 51; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Aneta Miazek – 42 663 37 89; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


STAWKA OPŁATY RECYKLINGOWEJ

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej.doc


SPOSÓB WYLICZANIA OPŁATY RECYKLINGOWEJ
 

ilość wydanych toreb foliowych x 0,20 zł


TERMINY PŁATNOŚCI

Od dnia 1 stycznia 2020r. pobraną opłatę recyklingową wnosi się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Opłatę recyklingową pobraną w 2019 roku wnosi się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa na zasadach dotychczasowych tj. do dnia 15 marca 2020r.

Przez marszałka województwa
rozumie się marszałka właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Wpłat z tytułu opłaty recyklingowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o numerze: 78 1540 1245 2056 4800 4789 0014

W tytule przelewu należy wpisać: numer identyfikacyjny REGON, ilość wydanych toreb foliowych, oraz kwartał/rok którego wpłata dotyczy
 
Informacji w zakresie wpłat z tytułu opłaty recyklingowej udzielają:

p. Joanna Nowak - Siewiera 42 663 35 26; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Agata Kubiak 42 663 35 27; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Joanna Jakiel 42 663 35 28; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Joanna Wódz - Olizorowicz 42 663 35 29; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Magdalena Przychodni 42 663 35 37; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STOSOWANIE PRZEPISÓW O ZOBOWIĄZANIACH PODATKOWYCH

W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.
Informację opracowała: Inspektor Joanna Wódz - Olizorowicz
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (42) 663-35-29; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 


Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że:
Tożsamość i dane Administratora: Administratorami danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w zależności od sprawy są:

1. Marszałek Województwa Łódzkiego
Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Tel.: (42) 663 30 01
Fax: (42) 663 30 02
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zarząd Województwa Łódzkiego
Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Tel.: (42) 663 30 26
Fax: (42) 663 30 02
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jest Pan Zbigniew Kręcisz

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 • adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Inspektor Ochrony Danych,
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Cele przetwarzania i podstawa przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających
z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych
na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

Państwa prawa:
Macie Państwo prawo zażądać od administratora danych:

 • - dostępu do swoich danych osobowych;
 • - sprostowania swoich danych osobowych;
 • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli odbywało się ono w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • - ograniczenia lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO
 • - jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody,  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem.


Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
W zależności od podstawy przetwarzania podanie przez Państwa danych może być obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, być obowiązkowe lub dobrowolne. Szczegółowych informacji będą udzielać Państwu  odpowiednie komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zadania, w związku z którym przetwarzają Państwa dane osobowe.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl