DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

RESET


Województwo Łódzkie zostało partnerem w projekcie pn. „RESET - RESearch centers of Excellence in the Textile sector” (RESET – centra doskonałości w sektorze włókienniczym) realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś priorytetowa 1: Badania, Rozwój technologiczny i innowacje.
 
Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności sektora włókienniczo – odzieżowego oraz mody (T&C) poprzez podniesienie jego innowacyjności. Opierać się będzie na współpracy centrów doskonałości działających w obszarze T&C w regionach partnerskich, co pozwoli na wymianę i kapitalizację najlepszych doświadczeń i wiedzy na szczeblu europejskim.

 Działania w ramach projektu dotyczyć będą 6 obszarów tematycznych:
1. Recykling w przemyśle włókienniczym i usuwanie odpadów;
2. Zużycie wody i oszczędność energii; zrównoważona organizacja przedsiębiorstw;
3. Nowa zrównoważona chemia, w tym redukcja substancji chemicznych;
4. Inteligentne tkaniny i nowe sposoby produkcji;
5. Eko kreatywność, włókna naturalne, krótki łańcuch wartości.
6. Nowe materiały i nowe zastosowanie.
 
Partnerstwo projektu RESET budowane jest przez podmioty posiadające silne kompetencje w kwestii będącej przedmiotem projektu i obejmuje: władze lokalne, ośrodki badawcze i centra transferu technologii.
Liderem projektu jest Miasto Prato we Włoszech. Pozostali partnerzy:
1. Next Technology Tecnotessile (IT),
2. Województwo Łódzkie,
3. CLUTEX – cluster technical textiles (CZ),
4. Textile Research Institute AITEX (ES),
5. Textile Center of Excellence (Huddersfield & District Textile Training Company Ltd) (UK),
6. Saxony Institute Textile Research (DE),
7. Technological Centre for Textile and Clothing of Portugal (CITEVE) (PT),
8. National Research & Development Institute for Textiles and Leather (RO),
9. Centre of European Textile Innovation (FR).

W lutym 2016 r. projekt RESET został rekomendowany przez Komitet Monitorujący Programu INTERREG EUROPE do dofinansowania. W następstwie, Lider projektu (Miasto Prato) ustalił termin spotkania rozpoczynającego projekt na 17 - 18 maja 2016 r. w Prato, Włochy. Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej połączone zostało z konferencją pod hasłem „Innowacje w służbie zrównoważonego rozwoju sektora włókienniczo – odzieżowego”. Podczas spotkania partnerów omówione zostały sprawy organizacyjne projektu, kalendarz wydarzeń, obowiązki partnerów, a także procedura podpisania umowy partnerskiej.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2016 r., trwać będzie do marca 2021 r. Budżet projektu wynosi 2 122 500 EUR.
Realizacja projektu odbywać się będzie w dwóch fazach. Faza pierwsza, trwająca 3 lata, zakończy się wypracowaniem Planu Działania dla każdego regionu partnerskiego zaangażowanego w projekt.
Faza druga – monitorowania wyników projektu – zakończy projekt.

W związku z udziałem Województwa Łódzkiego w projekcie RESET, zapraszamy zainteresowane instytucje (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy
w zakresie 6 obszarów tematycznych objętych projektem.
 
Chętne do współpracy w ramach projektu RESET instytucje zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia wraz z krótkim opisem proponowanego merytorycznego wkładu do projektu do dnia 24 czerwca 2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

_______________________________________________________________________________
W odpowiedzi na zaproszenie Województwa Łódzkiego do współpracy przy realizacji projektu RESET, do dnia 24 czerwca 2016 r. swoje zgłoszenia nadesłały następujące podmioty:
 
- Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi,
- Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
- Politechnika Łódzka, Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej,
- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
 
Stwierdzono, iż wszystkie zgłoszone podmioty posiadają kwalifikacje i kompetencje, aby wspierać działania Województwa Łódzkiego jako Partnera w projekcie RESET.
Z ww. podmiotami zawarte zostaną porozumienia o współpracy w ramach ww. projektu, regulujące jej formę oraz zakres.

________________________________________________________________________________
W dniu 29 września 2016 roku w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ odbyło się pierwsze spotkanie z obserwatorami regionalnymi wybranymi w ramach projektu RESET
tj. przedstawicielami:
- Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi,
- Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
- Politechniki Łódzkiej, Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii
  Włókienniczej,         
- Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób – przedstawicieli instytucji obserwatorów regionalnych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego WŁ. Spotkanie zorganizowane zostało w połączeniu z warsztatami
dla drugiego projektu, w którym Województwo Łódzkie jest partnerem – projektu Beyond EDP, również realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPE.
Spotkanie poprowadził p. Marcin Pawlak, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały cele i założenia projektu oraz planowany harmonogram wydarzeń. Omówiono formy i zasady współpracy z obserwatorami regionalnymi, a także zapisy porozumień o współpracy.

________________________________________________________________________________

W dniach 19 – 20 października 2016 r. w Alcoi (prowincja Walencja, Hiszpania) odbyło się spotkanie Partnerów w ramach projektu RESET współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu INTERREG EUROPE.
Województwo Łódzkie reprezentowali pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej – p. Monika Urbaniak oraz p. Monika Zielińska.
Pierwszego dnia spotkania odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego omówiono działania związane z wymianą doświadczeń (opracowanie metodologii wyboru dobrych praktyk, formularza dobrej praktyki, ankiet regionalnych) oraz działania dotyczące komunikacji i promocji (wydanie pierwszej broszury, prowadzenie strony internetowej projektu, udział w innych wydarzeniach zewnętrznych). Ponadto omówiono kwestie związane z zarządzaniem projektem (pierwsza kontrola wydatków, kwalifikowalność kosztów, procedury raportowania, sprawozdawczość).
Spotkanie Komitetu Sterującego zakończyła wizyta w siedzibie Instytutu Włókiennictwa AITEX w Alcoi, która pozwoliła na zapoznanie się z działalnością Instytutu.
Drugiego dnia Partnerzy oraz zaproszeni goście wzięli udział w Pierwszym Seminarium Tematycznym, które dotyczyło obszaru „Recykling w przemyśle włókienniczym i usuwanie odpadów”. Gospodarzem spotkania był Instytut Włókiennictwa AITEX.
Podczas seminarium każdy z Partnerów zaprezentował dobrą praktykę w danym obszarze tematycznym ze swojego regionu. Przykład dobrej praktyki z Województwa Łódzkiego przedstawił p. Marcin Struszczyk, p.o. Dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi. Tematem prezentacji był „Recykling balistycznych odpadów polietylenowych”. Szczegóły zaprezentowanej dobrej praktyki zostały przybliżone i szczegółowo omówione z zainteresowanymi podmiotami w trakcie sesji brokerskiej w drugiej części seminarium. Działalnością ITB MORATEX oraz wybraną dobrą praktyką byli w szczególności zainteresowani: Instytut Innowacyjności UP-tex z Lille (Francja), Instytut Włókiennictwa AITEX z Alcoi oraz Saksoński Instytut Włókiennictwa z Chemnitz (Niemcy). Nawiązane stosunki mogą doprowadzić do udanej współpracy w przyszłości i podjęcia wspólnych inicjatyw przez ww. instytucje.
_______________________________________________________________________________
II seminarium tematyczne „Zużycie wody i oszczędność energii; zrównoważona organizacja przedsiębiorstw”, Porto, luty 2017 r.
 
Delegaci Województwa Łódzkiego (pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej oraz przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej) uczestniczyli w spotkaniu Partnerów oraz drugim seminarium tematycznym w ramach projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego przy współudziale środków Programu Interreg Europe. Spotkania miały miejsce w Porto (Portugalia) w dniach 14 - 15 lutego 2017 r.
Seminarium dotyczyło obszaru „Zużycie wody i oszczędność energii; zrównoważona organizacja przedsiębiorstw” i odbyło się w formule sesji wymiany wiedzy, z udziałem przedstawicieli Partnerów projektu oraz zaproszonych gości (obserwatorów regionalnych). W trakcie seminarium zaprezentowanych zostało 10 dobrych praktyk przedstawiających przykłady na oszczędne gospodarowanie zasobami podczas procesów wykorzystywanych we włókiennictwie. Szczególną uwagę delegatów Województwa Łódzkiego przyciągnęły:
- prezentacja Saksońskiego Instytutu Badawczego - STFI w zakresie nadawania właściwości tkaninom poprzez zastosowanie naświetlenia UV-LED, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii o 75%,
jak również jest procesem bez zużycia wody; oraz
- dobra praktyka Instytutu Włókiennictwa - AITEX z Alcoy (Hiszpania), przedstawiająca wykorzystanie naturalnego organicznego polimeru - akcji czarnej - w procesie redukcji chemikaliów.
Dobrą praktykę z Województwa Łódzkiego zaprezentował Pan dr hab. inż. Zbigniew Draczyński z Politechniki Łódzkiej. Uczestnikom spotkania przedstawione zostały dwa przykłady współpracy
w Województwie Łódzkim pomiędzy przemysłem włókienniczym a uczelniami w celu rozwiązywania problemów związanych z oszczędnością wody i energii. Zaprezentowany został nowy system filtracji wód gruntowych oraz model współpracy z Zakładem Włókienniczym BILIŃSKI z Konstantynowa Łódzkiego.
Dodatkowym aspektem spotkania w międzynarodowym gronie było podjęcie rozmów na temat możliwych staży naukowych dla studentów Politechniki Łódzkiej w Saksońskim Instytucie Badawczym STFI (Chemnitz, Niemcy).
W drugim dniu pobytu odbyło się spotkanie grupy sterującej składającej się z przedstawicieli wszystkich Partnerów projektu. Podczas spotkania omówione zostały kwestie bieżące zarządzania projektem RESET w drugim semestrze jego realizacji m.in. podsumowanie doświadczeń z pierwszych kontroli wydatków, kwalifikowalność wydatków, omówienie harmonogramu zadań, planu finansowego oraz promocji na drugi semestr.
Wizytę zakończyło zwiedzenie siedziby i laboratoriów CITEVE (Portugalskiego Technologicznego Centrum Tekstylno – Odzieżowego) oraz zapoznanie się działalnością Centrum.

_____________________________________________________________________________
W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie grupy obserwatorów regionalnych przy projekcie RESET.  W gronie przedstawicieli Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi, Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi  oraz pracowników Departamentu Polityki Regionalnej omówiono zakres oraz harmonogram prac w ramach projektu  w drugim semestrze jego realizacji. Ponadto, wybrano delegację obserwatorów regionalnych do udziału w nadchodzących seminariach tematycznych, jak również dokonano analizy potencjalnych ciekawych „dobrych praktyk” możliwych do zaprezentowania pozostałym Partnerom projektu podczas spotkań. Uczestnikom spotkania przedstawiona została broszura wypracowana w ramach projektu RESET.
______________________________________________________________________________

Delegaci Województwa Łódzkiego (pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej oraz przedstawiciele instytucji Obserwatorów Regionalnych – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Politechniki Łódzkiej, Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej) uczestniczyli w spotkaniu Partnerów oraz trzecim seminarium tematycznym w ramach projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego przy współudziale środków Programu Interreg Europe. Spotkania miały miejsce w Bukareszcie (Rumunia) w dniach 4 - 5 kwietnia 2017 r.
Seminarium dotyczyło obszaru „Nowa zrównoważona chemia” i odbyło się w formule sesji wymiany wiedzy, z udziałem przedstawicieli Partnerów projektu oraz zaproszonych gości (obserwatorów regionalnych). W trakcie seminarium zaprezentowanych zostało 10 dobrych praktyk przedstawiających m.in. przykłady norm ograniczających stosowanie substancji chemicznych we włókiennictwie, jak również inne niż chemiczne metody nadawania funkcjonalności tkaninom. Szczególną uwagę delegatów Województwa Łódzkiego przyciągnęły:

- prezentacja Europejskiego Centrum Innowacyjnego Włókiennictwa (CETI) z Francji na temat dwuskładnikowych włóknin otrzymywanych metodą spunbond powstających w wyniku połączenia biopolimeru oraz polipropylenu;
 - dobra praktyka Instytutu Włókiennictwa AITEX z Hiszpanii przedstawiająca wykańczanie tkanin przy użyciu ozonu oraz technologii nano cząsteczek. Zastosowany proces skutkuje oszczędnością wody
i energii oraz o 50% mniejszym zastosowaniem chemii.
Dobrą praktykę z Województwa Łódzkiego pn. „Antymikrobowa funkcjonalizacja powierzchni włókien polilaktydowych” zaprezentował Pan dr hab. inż. Dawid Stawski z Politechniki Łódzkiej.
W drugim dniu pobytu odbyło się spotkanie grupy sterującej składającej się z przedstawicieli wszystkich Partnerów projektu. Podczas spotkania omówione zostały kwestie bieżące zarządzania projektem RESET, a w szczególności przygotowanie sprawozdania za kończący się drugi semestr oraz działania związane z komunikacją i promocją. Na zakończenie, uzgodniono termin spotkania Partnerów oraz seminarium w Łodzi, które odbędą się w dniach 17 – 18 października 2017 r. w temacie „Eko-kreatywność”.

Wizytę zakończyło zwiedzenie siedziby i laboratoriów INCDTP – Krajowego Instytutu Badawczo – Rozwojowego Tkanin i Skóry w Bukareszcie oraz zapoznanie się z jego działalnością.

_______________________________________________________________________________
Delegaci Województwa Łódzkiego (pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej oraz przedstawiciele instytucji Obserwatorów Regionalnych – Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Politechniki Łódzkiej, Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej) uczestniczyli w spotkaniu Partnerów oraz czwartym seminarium tematycznym
w ramach projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego przy współudziale środków Programu Interreg Europe. Spotkania miały miejsce w Chemnitz (Niemcy)
w dniach 19 - 20 czerwca 2017 r.
W pierwszym dniu odbyło się spotkanie grupy sterującej składającej się z przedstawicieli wszystkich Partnerów projektu. Podczas spotkania omówione zostały kwestie bieżące zarządzania projektem RESET, a w szczególności elektroniczny system raportowania iOLF oraz działania związane z komunikacją i promocją projektu. Na zakończenie, potwierdzono termin spotkania Partnerów oraz seminarium
w Łodzi, które odbędą się w dniach 17 – 18 października 2017 r. w temacie „Eko-kreatywność”.
Wizytę zakończyło oprowadzenie po siedzibie gospodarzy – Saksońskim Instytucie Włókiennictwa STFI oraz zapoznanie się z jego działalnością.
Seminarium w dniu 20 czerwca 2017 r. dotyczyło obszaru „Inteligentne włókiennictwo i nowe sposoby produkcji” i odbyło się w formule sesji wymiany wiedzy, z udziałem przedstawicieli Partnerów projektu oraz zaproszonych gości (Obserwatorów Regionalnych). W trakcie seminarium zaprezentowanych zostało 10 dobrych praktyk przekrojowo omawiających przykłady inteligentnych tkanin i nowoczesnych rozwiązań we włókiennictwie. Zaprezentowano między innymi materiał wspomagający przyrost tkanek skórnych po ciężkich oparzeniach (Instytut AITEX z Hiszpanii), tkaniny obiciowe pochłaniające zapachy (Next Technology Tecnotessile, Włochy) oraz wyposażone w systemy elektroniczne skarpetki przeznaczone dla branży medycznej i sportowej (Strumpfwerk Lindner GmbH, Niemcy).

Dobrą praktykę z Województwa Łódzkiego pn. „SmartArmour – nowe podejście w ochronie osobistej” zaprezentował Pan Marcin Struszczyk, dyrektor ITB „MORATEX” w Łodzi. Przedstawił on projekt Instytutu, w ramach którego opracowano specjalną ciecz, która błyskawicznie twardnieje pod wpływem uderzenia, co może znaleźć zastosowanie w kamizelkach kuloodpornych czy ochraniaczach dla sportowców.
 _______________________________________________________________________________

W dniu 17 października 2017 r. Województwo Łódzkie było gospodarzem seminarium tematycznego w obszarze „Eko-kreatywność, włókna naturalne, krótki łańcuch wartości” organizowanego w ramach projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET (Program INTERREG EUROPE).
Seminarium było kolejną okazją do spotkania w gronie międzynarodowych Partnerów i Obserwatorów Regionalnych projektu RESET oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Spotkanie odbyło się w oparciu
o prezentacje dobrych praktyk z przedmiotowego zakresu tematycznego, zakończone dyskusją i odniesieniem do dotychczasowych doświadczeń. Wstęp do tematyki spotkania poprowadził Pan dr hab. inż. Dawid Stawski z Politechniki Łódzkiej. W toku seminarium przedstawił również prezentację „Włókna okry – właściwości i możliwości zastosowania”.
Organizacja spotkania została wsparta aktywnym udziałem wszystkich Obserwatorów Regionalnych z województwa łódzkiego. Partnerzy projektu RESET uczestniczyli również w dwóch wizytach studyjnych podczas pobytu w Łodzi. Do swoich siedzib zaprosili: Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej oraz Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru.

_______________________________________________________________________________

Wizyta Partnerów w Łodzi poprzedzona została spotkaniem Obserwatorów Regionalnych, które miało miejsce w dniu 7 września 2017 r. w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ w Łodzi. Podczas spotkania omówiono sprawy organizacyjne związane z październikową wizytą, jak również skupiono się na wyborze dobrej praktyki zaprezentowanej podczas seminarium.
_______________________________________________________________________________
Kolejne spotkanie Obserwatorów Regionalnych i pracowników Departamentu Polityki Regionalnej miało miejsce w dniu 6 grudnia 2017 r. w siedzibie Departamentu. Podczas spotkania podsumowano piąte seminarium tematyczne, które odbyło się w październiku 2017 r. w Łodzi oraz wizyty studyjne, które miały miejsce przy okazji pobytu Partnerów projektu RESET w Łodzi. W trakcie spotkania wskazano dobrą praktykę, która będzie zaprezentowana przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX podczas seminarium tematycznego „Nowe materiały i nowe zastosowanie”, które odbędzie w Huddersfield (Wielka Brytania) w styczniu 2018 roku.

_______________________________________________________________________________

 Seminarium „Nowe materiały i nowe zastosowanie”, Huddersfield, GB

 

Delegaci Województwa Łódzkiego (pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej oraz przedstawiciele instytucji Obserwatorów Regionalnych – Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi) uczestniczyli w spotkaniu Partnerów oraz szóstym (ostatnim) seminarium tematycznym w ramach projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego przy współudziale środków Programu Interreg Europe.

Wizyta miała miejsce w Huddersfield (Wielka Brytania) w dniach 31 stycznia - 1 lutego 2018r.

Seminarium w dniu 31 stycznia 2018 r. dotyczyło obszaru „Nowe materiały i nowe zastosowanie” i odbyło się w formule sesji wymiany wiedzy, z udziałem przedstawicieli Partnerów projektu oraz zaproszonych gości (Obserwatorów Regionalnych). W trakcie seminarium zaprezentowanych zostało 10 dobrych praktyk omawiających przykłady inteligentnych tkanin i nowoczesnych rozwiązań we włókiennictwie. Zaprezentowano między innymi nowe zastosowania zaawansowanych tkanin technicznych w produktach lotniczych (Krajowy Instytut Badawczo-Rozwojowy Tkanin i Skóry w Bukareszcie, Rumunia), zaawansowane materiały i produkty balistyczne (prezentacja p. Marcina Struszczyka, dyrektora ITB „MORATEX” w Łodzi) oraz tkaniny tekstylne redukujące zapach (Centrum Europejskiego Innowacyjnego Włókiennictwa w Lille, Francja).

W drugim dniu odbyło się spotkanie grupy sterującej składającej się z przedstawicieli wszystkich Partnerów projektu. Podczas spotkania omówione zostały kwestie bieżące zarządzania projektem RESET, w tym działania związane z komunikacją i promocją projektu oraz omówienie nadchodzących wydarzeń. Na zakończenie, Partnerzy ustalili kalendarz kolejnych spotkań na wrzesień (warsztaty podsumowujące wymianę wiedzy i doświadczeń w Lille) i listopad 2018 r. (spotkanie w Libercu, Czechy).

Partnerzy projektu RESET uczestniczyli również w wizycie studyjnej w 3M Buckley Innovation Centre.

Wizyta studyjna w CETI, Lille, FR

Realizacja projektu RESET, współfinansowanego w ramach programu Interreg, weszła w kolejną fazę tj. etap dwustronnych wizyt studyjnych organizowanych w ramach partnerstwa projektowego. Na tym etapie delegaci z Województwa Łódzkiego mają okazję pogłębienia wiedzy i prowadzenia merytorycznej dyskusji z ekspertami nt. wybranej dobrej praktyki spośród wszystkich dotychczas zaprezentowanych w ramach sześciu seminariów tematycznych zorganizowanych w ramach projektu.

W konsultacji z instytucjami obserwatorów regionalnych, współpracującymi z Województwem Łódzkim przy realizacji projektu RESET, jako inspirację do przyszłych badań naukowych i działań sprzyjających rozwoju innowacyjności w Łódzkiem, wyłoniono dobrą praktykę zaprezentowaną przez Europejskie Centrum Innowacyjnego Włókiennictwa (CETI) w Lille dotyczącą dwuskładnikowych włóknin otrzymywanych metodą spunbond powstających w wyniku połączenia biopolimeru oraz polipropylenu. Badania w tej dziedzinie prowadzone są również przez łódzkie instytucje naukowe.

W związku z powyższym, delegaci Województwa Łódzkiego (pracownik Departamentu Polityki Regionalnej oraz 2 przedstawicieli instytucji Obserwatorów Regionalnych – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Politechniki Łódzkiej, Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej) uczestniczyli w wizycie w Centrum CETI w Lille (Francja) w dniu 16 maja 2018 r.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z działalnością CETI – zaprezentowano główny zarys działalności naukowo-technicznej Centrum, wyposażenie oraz kadrę. Wyposażenie i kadra Centrum dają możliwość rozwoju nowych technologii z obszaru: włóknin, przędz, tkanin i odzieży. Technologie te wpisują się w trzy obszary działalności Centrum: nowych materiałów, wirtualnej rzeczywistości oraz gospodarki cyrkulacyjnej. Odbiorcami badań CETI jest wiele firm, w tym przedsiębiorstwa światowych marek, jak: Procter&Gamble, Decathlon.

Największe zainteresowanie delegatów wzbudził unikalny specjalistyczny park maszynowy, sprzęty i aparatura. Posiadanie zaawansowanego parku maszynowego pozwala Centrum na prowadzenie badań stosowanych unikalnych metod otrzymywania włóknin w skali wykorzystywanej w przyszłej rzeczywistej produkcji. Możliwości dofinansowania zakupu aparatury badawczej podobnej klasy daje Regionalny Program Operacyjny WŁ na lata 2014-2020 (działanie I.1 „Rozwój infrastruktury badań i innowacji”), o czym dyskutowano podczas spotkania.

Na zakończenie wizyty zdefiniowano potencjalne obszary dalszej współpracy naukowej pomiędzy francuskim Centrum i łódzkimi instytucjami, głównie w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej, jak również w zakresie specjalistycznych badań wytwarzania włókien piezoelektrycznych z PVDF.

__________________________________________________________________________

Wizyta studyjna w INCDTP, Bukareszt, RO

 

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Bukareszcie (Rumunia) odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego przy współudziale środków Programu Interreg Europe.

Gospodarzem spotkania był Krajowy Instytutu Badawczo-Rozwojowy Tkanin i Skóry (INCDTP). Województwo Łódzkie reprezentowali pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej: p. Joanna Brzezińska, p. Piotr Zdziechowski oraz przedstawiciele Obserwatorów Regionalnych: p. Konrad Sulak z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz p. Dawid Stawski z Politechniki Łódzkiej.

Celem wizyty było przedstawienie możliwości instytucji oraz firm z Bukaresztu w obszarze włókien o właściwościach fotokatalitycznych samoczyszczących otrzymywanych z wykorzystaniem nanocząstek tlenku tytanu.

Spotkanie realizowane było w następujących lokalizacjach:

 

Narodowy Instytut Badań i Rozwoju Metali Nieżelaznych i Metali Rzadkich (INMR)

Wizyta w obiekcie INMR połączona z przeglądem infrastruktury badawczej w: Centrum Badań Intensyfikacji Procesów Metalurgicznych w Wysokich oraz Niskich Temperaturach, Laboratorium analitycznym z dwoma oddziałami: analizy chemicznej oraz badania charakterystyki fizyczno-strukturalnej a także w Laboratorium Materiałów Zaawansowanych i Nanostrukturalnych.

Podczas spotkania omówione zostały także zasady oraz możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich na infrastrukturę badawczo-rozwojową jakie są przewidziane dla Rumunii.

 

MGM STAR CONSTRUCT SRL (firma)

Przegląd urządzeń próżniowych i tnących do zastosowań przemysłowych do tworzenia różnych systemów powłok: optycznych, tribologicznych, fotokatalitycznych, dekoracyjnych oraz samoczyszczących i  antybakteryjnych powłok myjących.

 

Krajowy Instytutu Badawczo-Rozwojowy Tkanin i Skóry (INCDTP)

Poznanie infrastruktur badawczych związanych z projektem: Wydział Chemii Tekstylnej i Ochrony Środowiska; Laboratorium fizykochemiczne; Laboratorium odporności kolorów; Laboratorium ekotoksykologiczne

 

W wyniku wizyty obie instytucje (INCDTP oraz INMR) zainteresowane są nawiązaniem współpracy z Politechniką Łódzką m.in. w zakresie zastosowania nanocząsteczek tytanu w celu nadania właściwości fotokatalitycznych samoczyszczących na nowych materiałach opracowywanych w województwie łódzkim. Ponadto, za pośrednictwem INCDTP, istnieje możliwość sprawdzenia implementacji powłok na wspomnianych materiałach w warunkach produkcyjnych.

__________________________________________________________________________

Spotkanie Partnerów w Lille, FR

 

Delegaci Województwa Łódzkiego – pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ oraz przedstawiciel Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi –uczestniczyli w spotkaniu Partnerów projektu RESET (Program Interreg Europe), które odbyło się w Europejskim Centrum Innowacyjnego Włókiennictwa CETI w Lille (Francja)
w dniach 25 – 26 września 2018 r.

Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie grupy sterującej składającej się
z przedstawicieli wszystkich Partnerów. Podczas spotkania omówione zostały bieżące kwestie zarządzania projektem RESET – w tym: sprawozdanie z realizacji komponentu „Wymiana doświadczeń” przedstawione przez Saksoński Instytut Włókiennictwa STEFI, wykonanie budżetu, komunikacja i promocja, harmonogram dalszych wydarzeń.

Przedstawiciel czeskiego Klastra Tkanin Technicznych CLUTEX poinformował
o terminie kolejnego spotkania Partnerów projektu RESET, które planowane jest w dniach
7 – 8 listopada 2018 r. w Pardubicach (Czechy). Spotkanie grupy sterującej połączone będzie z uczestnictwem w konferencji TEX-CHEM, której współorganizatorem jest CLUTEX.

W kolejnym dniu spotkania przeprowadzone zostały warsztaty kończące cykl wizyt studyjnych, które odbyły się w pierwszej połowie roku. Podczas warsztatów Partnerzy projektu podsumowali wyniki wizyt i wymiany doświadczeń oraz zaprezentowali koncepcje swoich Planów Działania wypracowanych w ramach projektu dla każdego regionu partnerskiego.

Wizytę zakończyło zwiedzenie siedziby i laboratoriów Centrum CETI oraz zapoznanie się z jego działalnością.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl