DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Ochrona środowiska

W celu ochrony zasobów wodnych Województwa Łódzkiego opracowano kompleksowe projekty, których celem jest zarówno zatrzymanie procesu degeneracji środowiska, jak i przede wszystkim przystosowanie terenów zielonych do celów rekreacyjnych i turystycznych.

1. "Program Pilica " dotyczący ochrony czystości wód w Zbiorniku Sulejowskim, w górnym biegu Pilicy i jej głównych dopływach - ma na celu osiągnięcie I klasy czystości wody w Zbiorniku Sulejowskim, będącym źródłem wody pitnej dla aglomeracji łódzkiej,

2. "Program Warta" dotyczący Zbiornika Jeziorsko, Warty i jej dopływów – pozwoli stworzyć możliwość zrównoważonego rozwoju gospodarczego tego regionu,

3. "Program Bzura", którego założenia i cele są zbliżone do wymienionych programów.

Dzięki realizacji tych programów powstanie obszar przyjazny człowiekowi, o dużych walorach rekreacyjnych i krajobrazowych, posiadający warunki dla odpowiedniej ochrony zasobów przyrodniczych oraz utrzymania turystyki w rejonie zlewni tych rzek.

W województwie łódzkim realizowany jest także projekt badawczy pt.: "Ogólna metoda łuku plazmowego do likwidacji odpadów toksycznych, wraz z jednoczesnym tworzeniem wysokowartościowych materiałów budowlanych" . Został on zgłoszony do Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej i po uzyskaniu pozytywnej oceny - zatwierdzony w 2001 roku do finansowania przez UE. Celem projektu jest opracowanie technologii, której wdrożenie pozwoli przekształcić istniejące zakłady destrukcji odpadów w obiekty o zerowej emisji, a także umożliwi utylizację składowisk najbardziej niebezpiecznych i toksycznych odpadów.

Z kolei dla zmniejszenia ilości zanieczyszczeń pochodzących z wysokich kominów, stosuje się w regionie ekologiczne środki grzewcze, sukcesywnie wprowadzane są nowoczesne urządzenia przechwytujące, w coraz szerszym zakresie wykorzystywana jest energia odnawialna - wody geotermalne, wiatr itp. Zaawansowane prace związane z wykorzystaniem geotermii wykonano już w Uniejowie, a kolejne prace i badania przygotowawcze w tym kierunku zostały podjęte w Poddębicach, Skierniewicach i Ozorkowie. Występujące w północnej części województwa zasoby wód geotermalnych wykorzystywane są jako czynnik energetyczny w gospodarce komunalnej oraz gospodarce lokalnej i lecznictwie. Z kolei potencjalnymi obszarami dla lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze województwa są tereny w rejonie zwałowiska kopalni „Bełchatów” oraz w rejonie Rawy Mazowieckiej.

W regionie łódzkim zostały podjęte również działania związane z wykorzystaniem biogazu, powstającego w wyniku składowania odpadów organicznych i przetwarzaniem tego surowca na cele energetyczne. Instalacja tego typu została już uruchomiona na składowisku Doły Brzeskie. Prace przygotowawcze do uruchomienia podobnych instalacji trwają również na terenie byłego składowiska w Nowosolnej. W północnej części województwa prowadzone są prace studialno-badawcze związane z produkcją tzw. "biopaliwa", będącego produktem otrzymywanym z rzepaku. Podjęte działania zmierzają do uruchomienia ośrodka produkcyjnego biopaliw w Kutnie. Planowany jest sukcesywny rozwój tego typu inwestycji na terenie województwa łódzkiego. Polityka ekologiczna województwa, zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w jego bilansie energetycznym. Osiągnięcie tego celu umożliwi szybką realizację strategii zrównoważonego rozwoju województwa łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl